Auntie is here to try and help you.................

Comment by Anonymous user 7 years ago
aunti isizatho samalebe yini sesisiya eqinisweni Read Full Discussion
Archives
Sign In

You are seeing this because you have not yet updated your iBlog. Click on settings to edit...

Amblessedblessed
Sign InSign Up

Auntie is here to try and help you.................

13 years ago | 150379 Views
There is never a big problem..so Please post your problem's .... Let Auntie give you an advice. Is all posted private on the blog no names mentioned ........
Send those question to auntiebyonews24@yahoo.com
42 Auntiebyonew
Tags:

Comments

Comment as Anonymous Submit
Anonymous user 11 years
Auntie ngizwa bethi isnemfu siyawakha amalebe iqiniso lelo? Ngifuna ukuwenza a[Some people] kanjani
Anonymous user 11 years
Aunt ngbhema isneff ngsifaka emlonyeni and now nginamaqhuqhuva amaningi ahlangene ngaphansi ayamila nasezinqeni ngenzenjan?
Anonymous user 11 years
Hi aunt plz help i have amalebe now the thing is sometime abuhlungu n ayavuvukala i even cry plz tel me kusuke sekwenze njani is de a way okuwasusa?
Anonymous user 10 years
Aunti amalebe enziwa kanjani?
Anonymous user 9 years
Auntie enziwanjani am alebe pls tell me
Anonymous user 9 years
Enziwa kanjan amalebe
Anonymous user 9 years
How to make amatabunga
Anonymous user 9 years
Enziwa njani amalebe
Anonymous user 8 years
Ngingawasusa kanjan amalebe?
Anonymous user 8 years
Hi ant ngyashesha ukuchama
Anonymous user 8 years
Aunty angna malebe ngingenza njani ukuze abe khona
Anonymous user 8 years
I have a child but i don't have malebe but i do want them now how should i do
Anonymous user 8 years
I really wanna enlarge my labia but i dont know how. Please help
Anonymous user 8 years
I hav aproblem with my lv lyf i want aman 4me a good ma
Anonymous user 7 years
ngicela lingisize auntie adonswa kanjn amalebe
Anonymous user 7 years
mina nginenkinga yamalebe avele avuvukale ngibemanzi kusuke kudalwayini lokh
Anonymous user 7 years
Adonswa ka njani amalebe anti
Anonymous user 7 years
adonswa kanjani Auntie amalebe
Anonymous user 7 years
aunti isizatho samalebe yini sesisiya eqinisweni
Anonymous user 7 years
Yah aunt ngidinga intombi angizitholi
Anonymous user 7 years
Ngingawenza kanjani amalebe
Anonymous user 7 years
nginamalebe okuzalwa but ngifuna ukusas enziwa kanjan amalebe anty
Anonymous user 7 years
Help please ngifuna amalebe siyaxabana nobaba wakwami sizani boo ngingayendza njani
Anonymous user 6 years
Adonswa kunjani amalebe ngifuna ukuwakhulisa ngempela
Anonymous user 6 years
Auntie.sabona..adonswa kanjan amalebe ma umuntu sekhulile
Anonymous user 6 years
adonswa kanjani amalebe ma usukhulile
Anonymous user 6 years
Aunty ngingawakhanda kanjani amalebe
Anonymous user 6 years
Akhuliswa kanjn amabele ayi amalebe
Anonymous user 6 years
Anti akhuliswa njani amalebe
Anonymous user 6 years
Adonswa kanjani amalebe nxa usukhulile usulabantwana pliz help
Anonymous user 5 years
enziwa kanjani amalebe sizanibo
Anonymous user 4 years
Ayadonseka yini amalebe ma suthombile usunomtwana, kanjani usebenzisa I? Please help auntie
Anonymous user 4 years
Aunt akhuliswa kanjan amalebe,mangab usunengane
Anonymous user 4 years
Auntie akhuliswa kanjani amalebe if ungabe una 20 to 21 ungakaze ubele ngane
Anonymous user 4 years
Auntie ma ufuna ukuba namalebe sukhulile wenza kanjani
Anonymous user 4 years
Enziwa njani amalebe
Anonymous user 4 years
Auntie enziwa njani amalebee
Anonymous user 4 years
Aunt adonswa kanjani amalebe ma usukhulile usebenzisani
Anonymous user 3 years
Hie aunty udonsa kanjan amalebe ma sukhulile
Anonymous user 3 years
Nginamalebe amancane akhuliswa njani
Anonymous user 2 years
Hello aunt ngicela ungifundise ukudonsa amalebe ngiyafuna
Anonymous user 2 years
Hi aunt akhuliswa ngan amalebe ma sewumdala unezingane
Invite
What iBlog