Archives
Sign In

You are seeing this because you have not yet updated your iBlog. Click on settings to edit...

Amblessedblessed
Sign InSign Up

Ubekezela kuze kube nini lapho ubaba wendlini engathembakalanga.....

11 years ago | 32730 Views
Ngiyabuza ukuba wena njengo mama wendlini kumele ubekezele kuze ukube nini uma ubaba engathembakalanga ngoba nanku phela lemikhuhlane isiminengi lapha ngaphandle. Ubekezela ngoba kulusiko, ngoba ungelakho ongakwenza, kumbe kuyinjwayelo mhlawumbe ngoba abadala bathi umendo uyabekezelwa..... asikhulumeni sike siyixoxe......
8 Auntiebyonew
Tags:

Comments

Comment as Anonymous Submit
Anonymous user 11 years
Ukungathembeki kulihlazo , yisenzo esibi loba sisenziwa ngubaba kumbe umama
Ukwethembeka kuyisibonelo esihle emulini yako lebantwaneni njalo kupha isithunzi
impilo yamanga lobuqili imbi kakhulu

Nxa ubaba efeba umama kumele atshiye ,
Anonymous user 11 years
Ukubekezela yinto eqakathekileyo ezintweni zonke, yikho lelogama likhona. Ngesilungu bathi PATIENCE is one of the habits of a successful person. Kudingeka ubekezele laye ubaba aze abone ukuthi wathatha umuntu olenhliziyo enhle.
Anonymous user 11 years
Yebo ukubekezela kuhle sibili njengoba labobabakazi besilayela njalo nxa sisiyaqalisa umendo, kodwa uma ubaba esefeba kusuka kube nzima ngoba lothando likababa endlini lusuka lube luncane, kuthi imikhuhlane layo ithi bhe. Ngakho ukubekezela kwakhona kusuke kube nzima.
Auntiebyonew 11 years
Bakwethu ngiyabuza ngoba ngumbuzo obuzwa ngomama lapha ngaphandle and nalapho engabuzile uyakubona ukuba lomama if ngingathi kuye uhlaleleni vele ungashiyi angeke wabutha okwakhe wahamba.Kuba khona lawo ma-excuse asevamile ngizohlalela abantwana, kwakhona ngingahamba ngiyoqalela kuphi ngokunjalo ngokunjalo. kuwe wena othi atshiye ayekuphi aqalele kuphi enzeni. phela lofear athi khonapho abakubiza ukuthi the fear of the unknown. wena kunguwe ungayitshiya indoda..... phela bathandwa angithi sonke siyazi ukuba kulula ukutsho kulokwenza....umbonisa kanjani osesimeni esinje umtshele kanjani ukuba tshiya sengitsho lalapho ekubona kuyomele abanguye othi mina ngiyatshiya ngingazi njalo. Ngoba esikhathini umuntu kungathiwa akatshiye yena engakafiki lapho okutsho khona yibo laba abantu ababuye bacelane amatshwayi sekulaphana and wena matshela ubususizwa ubuhlungu futhi. Kuthiwa sicathulo sitshisa umniniwaso.
Anonymous user 11 years
Uma uthi etshiye umusize ngeyakho indonda kuzobalula ukuthi etshiye ngoba kukhona lapho athembele khona uyavuma yini abanye bathitshiya kodwa abafuni lamadona abo uma usuhluphe bekuhle bathi awulaqondo ngoba watshiya umendo bekezela owokho ngompiwe ngunkulunku hayi umunyu
Anonymous user 11 years
ukubekezela konke kulesikhatthi sakho,angeke ngithi iviki noma inyanga mhlawumbe unyaka.wena obhekane nalesosimo fanele ubone ukuthi ngibekezele kodwa manje kwanele,ukuze kuthi nakusasa okubuza ngokuthi kwakuvele kutheni?umphendule kugcwale umlomo uthi ngizamile ukubekezela kodwa ngihlulekile.
Anonymous user 10 years
hayi inzima leyo,ukubekezela kuhle sibili kodwa ukubekezelela imikhuhlane uwukhangele hayi ngitsho sibili ,kungangcono umuntu atshiye azivikele impilo yakhe akhone ukukhulisa abantwana bakhe ebabone bekhula hayikhona ukuthi abantwana basale bekhuluma ngawe usuyihistory njalo abanye basale bezibuza ukuthi kanti kodwa ubehlaleleni aze aphiwe umkhuhlane
Anonymous user 8 years
Chah!!! kunzima ukubekezela udoti
Invite
What iBlog